موسسه خیریه سادات بیت الزهرا (س)

محل و نشانی خیریه سادات بیت الزهرا (س)

محل و نشانی خیریه سادات بیت الزهرا (س)

آدرس: مشهد، خیابان امام خمینی، روبروی اداره کل اموزش و پرورش، امام خمینی ٧ (دانشگاه ٨)، سجادی ۳، پلاک 18/1، خیریه سادات بیت الزهرا (س)

تلفن تماس: 

  • 05132258619

  • 05132220440 

آدرس آیمیل:

 info@zahrahouse.ir

آدرس اینستاگرام:

zahrahouse.shiacharity3