پاسخگویی به نیازهای مردم

120,504

افراد تحت حمایت خیریه سادات بیت الزهرا (س) از ابتدای تاسیس خیریه تا زمان حال

0M سرمایه جمع شده
0% مهر مردمی
0M کودکان تحت سرپرستی
0K رویدادهای برگزار شده