داوطلب شوید

همه آدم ها، شایسته یک زندگی خوب هستند، بیایید و به تقسیم این موهبت، کمک کنیم.


    داوطلبان ما

    به نام خداوند کسانی که روزیشان را با دیگران تقسیم میکنند. دست یک دانش آموز بی بضاعت را که فشردی لبخند حضرت علی(ع) را لمس میکنی،رفیق! پا به پای کودکان کار که شدی نگاه بدرقه کننده امام حسن(ع)به سمت بهشت، با توست،مهربان! زنان سرپرست خانوار را که مدد رساندی برق نگاهشان نگاه بانو فاطمه زهرا(س) را به دنبال خواهدداشت،بانو! راه دانشجویان بی بضاعت را که هموار کردی دست نوازشگر سیدالشهداء را بر دوشت حس می کنی،جوان! پناه خانواده های بی پناه که شدی پناهت محمد است و آل محمد(ص). هرقدم که بر می داری هزارقدم به رکاب امام زمانت نزدیکتر شده ای. دستت را به من بده. ۱. سخن حضرت امیر المومنین: دستی بر دل های دردمند و سرهای بی سامان بگذارید تا از سنگینی بار گناهان خود بکاهید ۲. ایمان دارم که کمک ناچیز من هم می تواند در رویاندن بذر امید و در دل یک همنوع اثرگذار باشد.